Posebni statusi

Študenti s posebnimi potrebami

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami opredeljuje, kdo so otroci s posebnimi potrebami, nekega splošnega določila o tem, kdo je študent s posebnimi potrebami, pa ni in je to napisano pri vsaki pravici posebej.

V primeru, da je dijak pridobil status kandidata s posebnimi potrebami, mu to ne zagotavlja avtomatično tudi statusa študenta invalida. Ob vpisu na fakulteto mora študent status ponovno pridobiti in zanj vsako leto ponovno zaprositi.

Poleg statuta Univerze na Primorskem prilagoditve za študente invalide oz. študente s posebnimi potrebami ureja tudi pravilnik, ki je dostopen tukaj.


Pravice študentov s posebnimi potrebami

 1. TOLMAČENJE: Študentje imajo po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika pravico do 100 ur tolmačenja letno. Te ure so namenjen za študentovo osebno uporabo za namene študija, niso pa namenjene za obiskovanje vaj in predavanj.

 2. SUBVENCIJA ZA ŠTUDENTSKO PREHRANO: Upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke oz. težje funkcionalne prizadetosti s statusom študenta imajo pravico do 10 dodatnih bonov. Zaradi ugotavljanja upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane in za potrebe vodenja evidenc morajo izvajalcu ob oddaji prijave v novem študijskem letu predložiti potrdilo o težki oz. težji prizadetosti.

 3. ŠTIPENDIRANJE: K višini državne štipendije pripada dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50,89 evrov.  V primeru, da študent s posebnimi potrebami letnika ni izdelal, zaradi opravičljivih zdravstvenih razlogov, se prejemanje štipendije ne prekine.

 4. SUBVENCIONIRANO BIVANJE: Študentje s posebnimi potrebami oz. invalidi imajo prednost pri sprejemu v študentske domove. Poleg tega imajo tudi možnost uveljavljati pravico do bivanja spremljevalca v študentskem domu. Prošnji za sprejem v študentski dom mora priložiti pisno potrdilo o upravičenosti do spremljevalca. Spremljevalcu ni potrebno, da doseže zadostno število točk za sprejem v študentski dom, mora pa imeti status študenta.

 5. IZJEMEN VPIS V VIŠJI LETNIK IN PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA: Zakon o visokem šolstvu določa, da se lahko študentu iz upravičenih razlogov (kamor spada tudi invalidnost) status študenta podaljša, vendar največ za eno leto.

 6. PRILAGOJENOST IN DOSTOPNOST PROSTOROV: Vse informacije o prilagojenosti in dostopnosti prostorov za študente s posebnimi potrebami lahko dobite na spodnjem kontaktu:

  Študentski domovi Univerze na Primorskem
  Muzejski trg 2
  6000 Koper
  Slovenija
  tel.: (05) 611 75 07
  fax: (05) 611 75 31
  e-pošta: info@sd.upr.si

Na koga se lahko obrne študent s posebnimi potrebami?

Na področju študentov invalidov deluje društvo študentov invalidov Slovenije. Za dodatna vprašanja smo na voljo tudi na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP), na resorju za socialo in študentsko problematiko. Dodatna vprašanja lahko pošljete na sociala@soup.si ali se osebno oglasite v prostorih ŠOUP-a.

Seznam profesorjev in študentov tutorjev za študente s posebnimi potrebami je dosegljiv tukaj.

Aktivnosti, ki jih na ŠOUP pripravljamo za študente s posebnimi potrebami

Na resorju za socialo in študentsko problematiko ŠOUP pripravljamo različne aktivnosti v okviru projekta PreProstoVoljni, kamor se lahko študentje s posebnimi potrebami vključujejo kot projektni sodelavci ali udeleženci. PreProstoVoljni nudijo študentom s posebnimi potrebami tudi brezplačno učno pomoč, za katero se lahko obrnete na prostovoljstvo@soup.si.


Študentske družine

Študentska družina je družina znotraj katere ima vsaj en izmed staršev status študenta. Take družine morajo uživati posebno varstvo, saj predstavljajo občutljiv subjekt v študentski populaciji. Študentske družine so zelo dojemljive na vsakršne spremembe, ki se izvajajo tekom študijskega leta in lahko povzročijo drastične spremembe v njihovem načinu življenja. Na Univerzi na Primorskem je trenutno okrog 50 študentskih družin.


Pravice študentskih družin

 1. DODATNO ŠTUDIJSKO LETO: Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka. Dodatno leto lahko koristijo med študijem, dvakrat ponavlja letnik ali si na koncu študija podaljša absolventski staž.

 2. DENARNI PREJEMKI:

  OTROŠKI DODATEK Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgoji in izobraževanje otrok. Pogoj za pridobitev pravice do otroškega dodatka je prijavljeno stalno bivališče otroka v Sloveniji. Vlogo za pridobitev otroškega dodatka oddate na krajevno pristojnem Centru za socialno delo. Več o tem si lahko preberete tukaj.

  STARŠEVSKI DODATEK Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila. Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni (če se ga uveljavlja 30 dni pred predvidenim datumom poroda oz. najkasneje 30 dni po rojstvu otroka). – vlogo za pridobitev starševskega dodatka oddate na krajevno pristojnem Centru za socialno delo, obrazec najdete tukaj.

  POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
  Pomoč ob rojstvu otroka je enkraten prejemek, ki je namenjen nakupu opreme novorojenčka. Pomoč ob rojstvu otroka znaša 280,00 €. Več o tem si lahko preberete tukaj. Vlogo za uveljavljanje pomoči ob rojstvu otroka najdete tukaj. Oddate jo na Centru za socialno delo, o njej bodo pa odločali po rojstvu otroka.

  DODATEK, ZA NEGO OTROKA, KI POTREBUJE POSEBNO VARSTVO
  Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno varstvo je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi varstva in nege otroka, ki je hudo bolan, telesno prizadet ali z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
  Za dodatek zaprosite na Centru za socialno delo v kraju stalnega prebivališča z Vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka.

  PREŽIVNINA
  Starši so dolžni preživljati svojega otroka do polnoletnosti, tako da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj, po polnoletnosti pa so ga starši dolžni preživljati, če se redno šola, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti
  Več si lahko preberete tukaj.

  DENARNA SOCIALNA POMOČ
  Po ureditvi preživnine je možna oddaja vloge za pridobitev denarne socialne pomoči.
  Vlogo za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka lahko dobite tukaj, ter jo oddate na krajevno prisotnem Centru za socialno delo.
  V primeru materialne ogroženosti zaradi izrednih stroškov, povezanih s preživetjem, na katere ni možno vplivati, se lahko zaprosi za izredno denarno pomoč. Vlogo najdete tukaj, oddate jo pa na krajevno pristojnem Centru za socialno delo.

 3. ŠTIPENDIRANJE: Študent, ki prejema državno ali Zoisovo štipendijo in hkrati prejema starševski dodatek, lahko štipendijo prejema dalj časa; če mu je dovoljen ponoven vpis v isti letnik, potem lahko štipendijo prejema 2-krat za isti letnik. To pravico lahko uveljavlja le v času prejemanja starševskega dodatka.

  V času absolventskega staža te pravice ne morete uveljavljati, saj Zakon o štipendiranju določa, da se lahko štipendijo v absolventskem stažu prejema največ 12 mesecev.
  Za pridobitev pravice do državne štipendije lahko zaprosite z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev kadarkoli med letom na krajevno pristojnem Centru za socialno delo.

 4. BIVANJE: Na podlagi Pravilnika o subvencioniranem bivanju imajo študenti z otroki nekatere ugodnosti.
  Prošnjo za bivanje v študentskem domu lahko starši študenti oddajo tudi po roku, ki je določen z razpisom.  Pri sprejemu v študentski dom se študentu z otrokom, ki bo imel med študijem otroka pri sebi, k skupnemu številu točk prišteje še 100 točk.

  Subvencija se lahko dodeli tudi za partnerja študentke ali študenta, če je državljan republike Slovenije in ima status študenta ter se izobražuje po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij najmanj tri dni v tednu ter ni v delovnem razmerju ali samozaposlen.

  Mati oz. oče študent ima zaradi starševstva pravico do podaljšanja bivanja v študentskem domu, in sicer za eno leto (ne glede na število točk).

 5. SUBVENCIONIRANA PREHRANA: Vsaka študentska družina je upravičena do desetih dodatnih subvencij za študentsko prehrano na mesec za vsakega otroka. Starš študent, ki ima urejeno prehrano za svojega otroka, lahko koristi dve subvenciji hkrati.

  Potrdilo o upravičenosti do dodatnih subvencij starši prejmejo ob predložitvi rojstnega lista v pisarni za študentsko prehrano ŠOUP na Čevljarski ulici 27 v Kopru.

Aktivnosti, ki jih na ŠOUP pripravljamo za študentske družine

Na resorju za socialo in študentsko problematiko ŠOUP pripravljamo različna srečanja za starše študente, za najmlajše pa razne lutkovne igrice, predstave, delavnice, itd. Ob novem letu pa jih obišče Dedek Mraz, ki jim podari lepa darila.
   
Na ta način se skušamo čimbolj približati pravim potrebam in željam študentskih družin, kar nenazadnje pripomore k celovitejšemu reševanju problematike starševstva v času študija. PreProstoVoljni nudijo študentskim družinam tudi brezplačno učno pomoč, za katero se lahko obrnete na prostovoljstvo@soup.si.
   
Uporabne povezave:
FB stran Kluba študentskih družin Slovenije
Centri za socialno delo